Általános szerződési feltételek

Értékesítés

Bolti értékesítés

A PneuPlus KFT. weboldalán feltüntetett termékek megvásárolhatóak ÜZLETÜNKBEN. Termékeink aktuális készletinformációjáról keresse munkatársunkat a megadott ELÉRHETŐSÉGEINK egyikén.

 

Megrendelés és kiszállítás

Webes megrendelés

A PneuPlus KFT. weboldalán feltüntetett termékek megrendelhetőek a következő megrendelőlap kitöltésével. A kitöltött megrendelőlap elküldését követően munkatársunk egy megrendelés-visszaigazolást küld az Ön által megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelt tételek szállítási idejét, egységárát és a teljes megrendelés fizetendő végösszegét. Termékeink aktuális készletinformációjáról és egyéb paramétereiről keresse megrendelése előtt munkatársunkat a megadott ELÉRHETŐSÉGEINK egyikén.

 

Kiszállítás

Raktári termékek kiszállítását belföldön a GLS futárszolgálat végzi, a megrendelés beérkezésének időpontjától függően 24-48 órán belül, munkanapokon. A tételek megrendelése után e-mailben értesítjük a csomag kézbesítésének várható idejéről, és a csomagszámról. Amennyiben Ön rendelkezik Partnerszerződéssel, illetve előreutalással fizet, úgy a nettó 25.000 Ft értékhatár feletti megrendelések esetén a megrendelt árut egy szállítással, megadott belföldi címre díjmentesen leszállítjuk Önnek.

 

A GLS futárszolgálat legfeljebb az alábbi dimenziókkal rendelkező csomagok szállítását vállalja:

Súlyhatár: 40 kg

Hosszúság: 200 cm

Magasság: 60 cm

Szélesség: 80 cm

 

A fentieknél nagyobb terjedelmű, vagy súlyú csomagok átvétele telephelyünkön történik (EXW), illetve igény esetén szállításának költségét kérésére külön árajánlatban tudjuk megadni.

 

Standard szállítási költségeink

0,1 - 4,9 kg - 1.680 Ft+ÁFA

5,0 - 29,9 kg - 2.445 Ft+ÁFA

30 - 40 kg - 4.215 Ft+ÁFA

 

 

Utánvét

Amennyiben Ön a futárnak kíván készpénzben fizetni, úgy kiszállítás esetén, bruttó 150.000 Forint áruértékig utánvét formájában egyenlítheti ki az áru ellenértékét.

Az utánvétes csomagok díja az alábbi díjszabás szerint kerül kiszámlázásra:

0,1 - 4,9 kg - 2.140 Ft+ÁFA

5,0 - 29,9 kg - 2.905 Ft+ÁFA

30 - 40 kg - 4.675 Ft+ÁFA

 

 

Általános szállítási feltételek

1. Alkalmazhatóság

Jelen szállítási feltételek a PneuPlus KFT (továbbiakban Eladó) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban (pl. Konszignációs raktárszerződés, Partner Szerződés, Megállapodás) rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a PneuPlus KFT. Általános szállítási feltételeit. Az adásvételi szerződés Eladó és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő az értékesítés tárgyát átvette, vagy ha a Vevő az Eladó árajánlatát elfogadta, és ezt az Eladó visszaigazolta, vagy a szállítási szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta.

 

2. Ár

Az Eladó által készített árajánlatokban és árlistákban nettó árak szerepelnek, az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák. Az ajánlatok érvényessége - amennyiben az másként nem kerül feltüntetésre - 30 naptári nap. Import áru esetén az időközben bekövetkezett 5%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást számlázáskor Eladó érvényesítheti, melyről előzetesen a Vevőt értesíti. Az Eladó az egyedi termékek árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei szerint meghatározott termékekre vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére.

 

3. Megrendelés, megrendelés visszaigazolás

Az Eladó a hozzá e-mailen, faxon vagy ajánlott levélben érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés az Eladó számára a megrendelés visszaigazolását, illetve konkrét szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent szállítási kötelezettséget.

Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg kifizetését kérheti, amely foglalónak minősül. A rendelés visszaigazolás csak ezen összeg kifizetése és annak az Eladó által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.

 

4. Megrendelés teljesítése, áru átvétele

Szállítási időpontnak az a nap számít, amikor az Eladó a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja. Teljesítés helye - amennyiben egyéb megállapodás másként nem rendelkezik - az Eladó 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 17/3 sz. alatti telephelye.

Az áru átvétele a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak megfelelően történik.

A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut háromszori írásbeli felszólításra sem veszi át, az Eladó jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett mennyiség nettó árára vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt egyhavi kamatot köteles meghiúsulási kötbér címén az Eladó részére megfizetni. Egyedi termékek (nem széria termékek) esetén az át nem vett termékek értékének 100%-a a meghiúsulási kötbér.

Amennyiben a szállítási határidőkkel az Eladó 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további igények nem érvényesíthetők.

A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól Eladó mentesül, ha azt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, illetve az beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fennállására vezethető vissza. Átadás, illetve szállítás előtt Eladó értesíti Vevőt annak időpontjáról. Vevő ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában, Eladó a részszállítás jogát fenntartja.

 

5. Minőség, szavatosság

Az Eladó által szállított áruk minősége megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt minőségre vonatkozó követelményeknek. Az Eladót a Ptk.-ban foglalt szavatossági kötelezettségek terhelik. Eladó mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte, használta vagy tartotta karban. A meghibásodott termék pótlására cserekészüléket nem biztosít az Eladó, aki a meghibásodott termékek bevizsgálását követően, teljesíti Vevő szavatosságra vonatkozó igényét, amennyiben a vizsgálat azt alátámasztja, ellenkező esetben a felmerült költségek Vevőt terhelik.

 

6. Fizetés

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel, utánvéttel, vagy banki átutalással lehetséges.

A részszállításoknak megfelelően a részszámlázás jogát Eladó fenntartja. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles az Eladó részére késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a Ptk.-ban meghatározott késedelmi pótlék. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő határidőn túli tartozása esetén felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, illetve felülvizsgálja a további ügyleteknél alkalmazandó fizetési módokat, mindaddig, amíg Vevő kötelezettségeinek eleget nem tesz. Az előleg kifizetése a kiállított rendelés visszaigazolás alapján történik, melyről az Eladó az összeg kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.

Utánvétes fizetési mód esetén Eladó a GLS futárszolgálat szerint felszámított többletköltséget számláz ki Vevő részére.

 

7. Tulajdonjog fenntartás

Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába. A Vevő, amennyiben fizetési kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru felett diszponálni. Az áru vételárának teljes kiegyenlítéséig az áru az Eladó tulajdonát képezi, így jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti.

Bármely szerződési konstrukcióban Eladó a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, Eladónak jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását, mellyel kapcsolatos költségek és károk a Vevőt terhelik. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet Eladó a Vevőtől az áru visszavételéig terjedő időszakra követelhet.

 

8. Vis-maior

Vis-maiornak számítanak azok az Eladó szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák, stb.).

A vis-maior fennállásáról az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén mindkét félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 

9. Szállítás

Eladó vállalja, hogy a megrendelt árut Megrendelő által megadott címre juttatja. Nettó 30.000 Ft értékhatár feletti megrendelés esetén, GLS szállítási méret- és/vagy súlydimenziót meg nem haladó (lásd: Megrendelés és kiszállítás / Kiszállítás), nem utánvétes fizetési formában a kiszállítás díjmentes.

A nettó 30.000 Ft értékhatár alatti, valamint az utánvétes csomagok kézbesítési díja a GLS Futárszolgálat aktuális díjszabása szerint kerül továbbszámlázásra. A GLS szállítási mérethatárnál nagyobb terjedelmű, vagy súlyú csomag szállításának költségét kérésére külön árajánlatban tudjuk megadni.

 

10. Termék visszaküldés, elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Vevőnek lehetősége van a megrendelt termék kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belül az Eladótól vásárolt termék visszaküldésére. Jogszabályi rendelkezés szerint ezen lehetőség kizárólag "Fogyasztóként" történő vásárlás esetén lehetséges. Az elállás nem vonatkozik olyan előre nem gyártott, vagy raktáron nem tartott termékekre, melyet Eladó kifejezett megrendelésére, vagy kérésére állítottak elő és ezen információt a Vevőnek küldött Rendelés-visszaigazolás tartalmazza. A termék visszaküldésének költségét Vevőnek kell viselnie, ha írásban Eladó nem rendelkezett másként, illetve a termék postai csomagként nem küldhető vissza. Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztónak a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatot szükséges kitölteni: http://www.pneuplus.hu/elallasi_nyilatkozat.pdf .Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

 

11. Reklamáció

Vevő köteles a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor jelezni. Minőségi reklamáció, a Ptk. szerinti jogvesztő határidőn belül, írásban kezdeményezhető. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, úgy az Eladó mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

 

12. Egyéb rendelkezések

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, és amennyiben az nem vezetne eredményre, felek kölcsönösen elfogadják az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróságot. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

13. Érvényesség

Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.

 

Pécs, 2014. február 28.

 

Jogi nyilatkozat és impresszum

A weboldal tulajdonosa a PneuPlus KFT.

 

Adatkezelési tájékoztatónk (GDPR) itt olvasható

 

Látogatottsági statisztika

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

 

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

 

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

 

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt:http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

A weboldal egyes elemeinek megtekintéséhez szükséges lehet a beágyazott Macromedia Flash ® lejátszó és az Adobe cég Acrobat Reader ® programja, melyet ezen a linken tölthet le. A weboldal informatikai hátterét a www.mediacenter.hu szerverei biztosítják.

 

Jognyilatkozat

A PneuPlus KFT. mindent megtett annak biztosítására, hogy a weboldalain közölt információk pontosak legyenek a feltöltés időpontjában. Ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az internetes oldalt, vagy az ott közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A termékek mellett feltüntetett fotók illusztrációk, esetenként eltérhetnek a ténylegesen leszállítandó termék megjelenésétől.

 

A www.pneuplus.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A PneuPlus KFT. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A PneuPlus KFT. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

Szerzői jog

A PneuPlus KFT. weboldala, az azokon található minden tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a PneuPlus KFT. írásos engedélyével lehetséges.